KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Mục tiêu đào tạo ngành Quản lý Xây dựng

Ngày đăng: 24/03/2022 11:18 | Xem: 889
Mục tiêu đào tạo
Mục tiêu chung:
Đào tạo Kỹ sư Quản lý Xây dựng có năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khoẻ cũng như các kỹ năng cơ bản để đạt được thành công về nghề nghiệp trong lĩnh vực quản lý xây dựng, đáp ứng nhu cầu của xã hội.
Mục tiêu của từng giai đoạn:
- Giai đoạn 1: Đào tạo Kỹ sư Quản lý Xây dựng có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khoẻ có nền tảng kiến thức tự nhiên và xã hội đáp ứng được cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên ngành và học tập nâng cao trình độ.
- Giai đoạn 2: Đào tạo Kỹ sư Quản lý Xây dựng có năng lực chuyên môn và các kỹ năng cơ bản đáp ứng được đòi hỏi của thị trường lao động.
 
PO1 Vận dụng kiến thức cơ bản của một số ngành khoa học tự nhiên và khoa học xã hội nhằm đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
PO2 Sử dụng các kiến thức kỹ thuật cơ sở ngành và chuyên ngành để phân tích các vấn đề liên quan đến thiết kế, thi công nhằm xây dựng nhằm triển khai, vận hành công trình xây dựng hiệu quả cao.
PO3 Thích nghi với sự thay đổi của môi trường làm việc, phối hợp làm việc nhóm hiệu quả; sử dụng hiệu quả ngoại ngữ, tin học chuyên ngành trong thực hành nghề nghiệp.
PO4 Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, và vận hành công trình trong các ràng buộc về kinh tế, xã hội và môi trường.
PO5 Có nhận thức về trách nhiệm công dân, đạo đức nghề nghiệp, sự cần thiết và khả năng học tập suốt đời.