KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Trả tiền miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2016 - 2017, chi miễn giảm học phí bổ sung năm hoc 2015 -2016; năm học 2016 -2017

Ngày đăng: 31/07/2017 09:02 | Xem: 826
Khoa Kiến trúc - Xây dựng xin thông báo về việc nhận lại tiền miễn giảm học phí Học kì II, năm học 2016-2017. Chi tiết thông báo (xem tại đây).
Danh sách sinh viên được nhận lại tiền miễn giảm học phí học kỳ II, năm học 2016 - 2017 theo link sau: