KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Hội đồng Khoa học Khoa Kiến trúc

Ngày đăng: 27/03/2015 09:39 | Xem: 9473
Chức năng, nhiệm vụ
Hội đồng khoa học của ngành là tổ chức tư vấn giúp trưởng khoa trong việc tổ chức công tác nghiên cứu khoa học và đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học trong ngành. Hội đồng có nhiệm vụ thảo luận và phát biểu với trưởng khoa về:
1. Dự thảo Kế hoạch nghiên cứu khoa học dài hạn (3-5 năm) và hàng năm của ngành, bao gồm cả vấn đề hợp tác nghiên cứu với các tổ chức nghiên cứu trong và ngoài nước;
2. Tư vấn, góp ý về việc tham gia và nghiên cứu đề tài khoa học các cấp;
3. Xem xét và tư vấn việc phê duyệt đề cương nghiên cứu các chương trình, đề tài cấp các cấp;
4. Đánh giá chất lượng về mặt khoa học của các công trình, đề án, các đề tài nghiên cứu của ngành;
5. Đề nghị khen thưởng các công trình khoa học xuất sắc thuộc phạm vi quyền hạn của ngành.
6. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của trưởng khoa.

Danh sách hội đồng khoa học ngành Kiến trúc - Xây dựng (đang cập nhật)