KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Lịch công tác tuần 32

Ngày đăng: 05/08/2017 10:59 | Xem: 592
LỊCH CÔNG TÁC KHOA KIẾN TRÚC XÂY DỰNG
(Từ ngày 07/8/2017 đến ngày 11/8/2017)
                                                                        
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai, ngày 07/8/2017
 10 giờ 00  Tham dự họp triển khai chương trình tập huấn xây dựng chuẩn đầu ra theo CDIO và các biểu mẫu theo AUN-QA. -       Trưởng khoa  Phòng họp 4
Thứ ba, ngày 08/8/2017
       
Thứ tư, ngày 09/8/2017
    7 giờ 30 Bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ hè 2017 (Nội dung “Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII” do TS. Nguyễn Tấn Vinh – Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 2 báo cáo)  -  Toàn thể viên chức và giảng viên của Khoa;
 
Hội trường 1
13 giờ 30 Bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ hè 2017 (Nội dung “Giáo dục đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp” do PGS.TS. Nguyễn Anh Thi – Giám dốc Khu Công nghệ phần mềm, Đại học Quốc gia Tp. HCM báo cáo)  - Toàn thể viên chức và giảng viên của Khoa    Hội trường 1
Thứ năm, ngày 10/8/2017
7 giờ 30 Bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ hè 2017 (Nội dung “Giáo dục hòa hợp tích cực hướng đến mục tiêu lấy sự học làm trung tâm” do Chuyên gia Mr. Andrew – Viện Phát triển chất lượng giáo dục báo cáo  - Toàn thể viên chức và giảng viên của Khoa    Hội trường 1
13 giờ 30 Bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ hè 2017 (Nội dung “Giáo dục mở trong bối cảnh toàn cầu hóa” do TS. Phạm Thị Ly – Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực, Đại học Quốc gia Tp. HCM báo cáo)  - Toàn thể viên chức và giảng viên của Khoa    Hội trường 1
Thứ sáu, ngày 11/8/2017
7 giờ 30 Bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ hè 2017 (Nội dung “Chiến lược phát triển Trường Đại học Thủ Dầu Một trong thời gian tới” do Hiệu trưởng báo cáo  - Toàn thể viên chức và giảng viên của Khoa    Hội trường 1
13 giờ 30  Trưởng khoa chủ trì họp Sinh hoạt đầu chuyên môn đầu khóa - Toàn thể viên chức và giảng viên của Khoa  (thông báo sau)
14 giờ 30  Hội nghị công đoàn cơ sở ( Tổ công đoàn Khoa) - Toàn thể công đoàn viên, người lao động của Khoa (thông báo sau)
                                                           (Lịch này thay thư mời)                             
                                                                                        Bình Dương, ngày 05 tháng 8 năm 2017
                                                                                                    TL. TRƯỞNG KHOA
                                                                                                      Trợ lý hành chính 
 
                                                                                                 Nguyễn Thị Văn Chương