KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

Ngày đăng: 15/08/2017 11:17 | Xem: 658
LỊCH CÔNG TÁC KHOA KIẾN TRÚC XÂY DỰNG
(Từ ngày 14/8/2017 đến ngày 20/8/2017)
                                                                        
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai, ngày 14/8/2017
7 giờ 30-17 giờ  Sinh hoạt công dân đầu năm cho sinh viên các lớp năm 2,3,4,5. -          Lãnh đạo khoa,
-          GVCN,
-           Trợ lý
 Hội trường 2
Thứ ba, ngày 15/8/2017
7 giờ 30-17 giờ  Sinh hoạt công dân đầu năm cho sinh viên các lớp năm 2,3,4,5. -           Lãnh đạo khoa,
-          GVCN,
-          Trợ lý
 Hội trường 2
Thứ tư, ngày 16/8/2017
     
 
 
Thứ năm, ngày 17/8/2017
       
Thứ sáu, ngày 18/8/2017
8 giờ 00  Tổng kết năm học 2016-2017  
- Toàn thể cán bộ giảng viên
Phòng họp 3
                                                           (Lịch này thay thư mời)                             
                                                                                        Bình Dương, ngày 11 tháng 8 năm 2017
                                                                                                    TL. TRƯỞNG KHOA
                                                                                                      Trợ lý hành chính 
 
 
 

                                                                                                 Nguyễn Thị Văn Chương