KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41

Ngày đăng: 09/10/2017 11:32 | Xem: 591
LỊCH CÔNG TÁC KHOA KIẾN TRÚC XÂY DỰNG
Tuần 41 (Từ ngày 09/10/2017 đến ngày 15/10/2017)
                                                                        
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai, ngày 09/10/2017
       
Thứ ba, ngày 10/10/2017
       
Thứ tư, ngày 11/10/2017
08:00 Họp giao ban đầu năm học Trưởng khoa Phòng họp 4
Thứ năm, ngày 12/10/2017
08:00-11:30
13:30-16:30
Tập huấn tự đánh giá cấp cơ sở đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN -          Lãnh đạo khoa;
-          Trưởng/Phó Bộ môn;
-          Thành viên Tổ đảm bảo chất lượng
Hội trường 2
Thứ sáu, ngày 13/10/2017
08:00-11:30
13:30-16:30
Tập huấn tự đánh giá cấp cơ sở đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN -          Lãnh đạo khoa;
-          Trưởng/Phó Bộ môn;
-          Thành viên Tổ đảm bảo chất lượng
Hội trường 2
Thứ bảy, ngày 14/10/2017
       
Chủ nhật, ngày 15/10/2017
       
                                                           (Lịch này thay thư mời)                             
                                                                                        Bình Dương, ngày 09 tháng 10 năm 2017
                                                                                                    TL. TRƯỞNG KHOA
                                                                                                      Trợ lý hành chính 
 
  

                                                                                                 Nguyễn Thị Văn Chương