KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Thông báo lịch họp chi bộ định kỳ tháng 12/2018

Ngày đăng: 14/12/2018 21:54 | Xem: 535
Kính gởi: Quý đồng chí trong chi bộ
Chi bô xin thông báo đến quý đồng chí lịch họp chi bộ định kỳ tháng 12/2018
- Thời gian: thứ 4 ngày19/12/2018 Lúc 9g00
- Địa điẻm: Phòng giảng viên khoa kiến trrúc xd mt
Nội dung:
- Thông qua nghị quyết tháng 12/018
- KIểm điểm, xếp loại đảng viên cuối năm 2018
- Một số vấn đề khác.
P/s: Quý đồng chí phải hoàn tất Bảng nhận xét đảng viên theo nghị quyết 76.
, bảng tự kiểm điểm theo đúng biểu mẫu theo cá nhân trước khi họp.
Đối với Đảng viên là lãnh đạo trong ban chấp hành công đoàn, đoàn thanhniên fải có biên bản nhận xét đối với đảng viên!
Rất mong quý đồng chí sáp xếp thời gian về dự họp!
Trân trọng!