KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Lịch công tác tuần 47

Ngày đăng: 23/11/2017 10:25 | Xem: 589
LỊCH CÔNG TÁC KHOA KIẾN TRÚC XÂY DỰNG
Tuần 47 (Từ ngày 20/11/2017 đến ngày 26/11/2017)
                                                                        
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai, ngày 20/11/2017
       
Thứ ba, ngày 21/11/2017
09:00 Lãnh đạo khoa làm việc với Bộ môn Quản lý xây dựng -           Lãnh đạo khoa,
-           Toàn bộ giảng viên Bộ môn Quản lý xây dựng
Phòng I2.104
10:00 Lãnh đạo khoa làm việc với Bộ môn Quản lý xây dựng -           Lãnh đạo khoa,
-           Toàn bộ giảng viên Bộ môn Kiến trúc
 
Phòng I2.104
Thứ tư, ngày 22/11/2017
       
Thứ năm, ngày 23/11/2017
       
Thứ sáu, ngày 24/11/2017
       
Thứ bảy, ngày 25/11/2017
       
Chủ nhật, ngày 26/11/2017
       
                                                           (Lịch này thay thư mời)                             
                                                                                        Bình Dương, ngày 17 tháng 11 năm 2017
                                                                                                    TL. TRƯỞNG KHOA
                                                                                                      Trợ lý hành chính 
 
  

                                                                                                 Nguyễn Thị Văn Chương