KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Đội ngũ giảng viên Chương trình Quản lý Xây dựng

Ngày đăng: 22/03/2022 09:12 | Xem: 568
Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy Chương trình đào tạo Quản lý Xây dựng

Số TT Họ và tên Trình độ Chuyên ngành
1 Nguyễn Bá Duy Tiến sỹ Cơ Kỹ thuật
2 Nguyễn Kế Tường Tiến sỹ Địa kỹ thuật xây dựng
3 Nguyễn Ngọc Huệ Tiến sỹ Kỹ thuật xây dựng Công trình đặc biệt
4 Trần Hữu Bằng Tiến sỹ Kỹ thuật xây dựng Công trình Giao thông
5 Lê quốc Cường Tiến sỹ Cơ Kỹ thuật
6 Bùi Việt Thi Thạc sỹ Quản Lý Xây Dựng
7 Phạm Thành An Thạc sỹ Quản Lý Xây Dựng
8 Nguyễn Đăng Thanh Thạc sỹ Quản Lý Xây Dựng
9 Nguyễn Trần Tường Ly Thạc sỹ Quản Lý Xây Dựng
10 Huỳnh Kim Pháp Thạc sỹ Quản Lý Xây Dựng
11 Phan Thành Nhân Thạc sỹ Kỹ thuật Xây dựng
12 Nguyễn Ngọc Hưng Thạc sỹ Kỹ thuật Xây dựng
13 Võ Thanh Hùng Thạc sỹ Kỹ thuật Xây dựng
14 Trần Hoàng Tín Thạc sỹ Kỹ thuật địa chất
15 Lê Thành Trung Thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và thành phố.
16 Đỗ Thị Ngọc Tam Thạc sỹ Xây dựng dân dụng và công nghiệp
17 Phú Thị Tuyết Nga Thạc sỹ Xây dựng dân dụng và cộng nghiệp
18 Nguyễn Thị Hằng Thạc sỹ Kỹ thuật Xây dựng công trình DD & CN