KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Quản lý Xây dựng

Ngày đăng: 24/03/2022 11:21 | Xem: 906
 

Sau khi hoàn tất chương trình, sinh viên có khả năng:

Kiến thức
ELO 1: Vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học tổng hợp nhằm phân tích các vấn đề liên quan đến chuyên ngành đào tạo. 1.1  Vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên làm nền tảng cho việc tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên ngành.
1.2 Vận dụng kiến thức khoa học xã hội nhằm nắm vững qui luật vận động của xã hội và xây dựng thế giới quan khoa học
ELO 2: Áp dụng thuần thục các nguyên lý thiết kế kiến trúc, ứng xử của vật liệu và kết cấu vào thiết kế công trình 2.1. Áp dụng thuần thục các nguyên lý cơ bản trong thiết kế kiến trúc dân dụng, công nghiệp vào thiết kế công trình.
2.2 Áp dụng các ứng xử của vật liệu vào thiết kế công trình nhằm đảm bảo tính bền vững của công trình.
2.3 Áp dụng các ứng xử của kết cấu vào thiết kế công trình nhằm đảm bảo việc lựa chọn kết cấu của công trình là tối ưu.
ELO 3: Đánh giá các giải pháp kết cấu, thi công phù hợp để áp dụng cho công trình 3.1  Đánh giá vật liệu sử dụng làm kết cấu phù hợp để sử dụng cho công trình
3.2 Đánh giá kết cấu phù hợp để sử dụng cho công trình
3.2 Đánh giá kỹ thuật thi công và tổ chức thi công phù hợp để áp dụng vào công trình
ELO4: Chọn lựa các giải pháp quản lý xây dựng dựa vào các yếu tố xã hội, kinh tế và kỹ thuật 4.1 Đánh giá và so sánh kết quả khảo sát, thử nghiệm các vấn đề liên quan quản lý xây dựng.
4.2 Đánh giá được sự tác động của công nghệ kỹ thuật xây dựng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, môi trường và ngược lại.
4.3 Phân tích các hình thái tổ chức và văn hóa doanh nghiệp để làm việc thành công
Kỹ năng:
ELO5: Giao tiếp đa phương tiện hiệu quả. 5.1 Thể hiện văn bản súc tích, khoa học
5.2 Thể hiện bản vẽ đúng qui chuẩn
5.3 Sử dụng cơ bản tiếng Anh chuyên ngành trong tra cứu tài liệu học tập
ELO6 : Sử dụng thành thạo phần mềm tin học chuyên ngành
 
6.1 Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học thể hiện bản vẽ
6.2 Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học phân tích kết cấu và nền móng
6.3 Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học dự toán công trình và quản lý dự án
 ELO7:  vận dụng kỹ năng công tác xã hội và hội nhập phù hợp với điều kiện thực tế 7.1 Chủ động hội nhập quốc tế; đàm phán và thương lượng.
7.2 Làm việc độc lập, nghiên cứu sáng tạo và làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc nhận định, giải quyết các vấn đề liên quan đến ngành nghề.
7.3 Trình bày thuyết phục phương án thiết kế kết cấu, thi công, quản lý dự án công trình đáp ứng nhu cầu và đặc tính của người nghe
ELO8: Thiết kế kết  cấu, thiết kế thi công một bộ phận hoặc một công trình xây dựng trong điều kiện có các ràng buộc về mặt thực tiễn như kinh tế, môi trường. 8.1 Thiết kế một bộ phận hoặc một công trình xây dựng trong điều kiện có các ràng buộc về mặt thực tiễn như kinh tế, môi trường.
8.2 Xây dựng giải pháp kỹ thuật thi công xây dựng công trình trong điều kiện có các ràng buộc về mặt kinh tế, xã hội, an toàn lao động cho con người và bảo vệ môi trường.
8.3 Xây dựng giải pháp tổ chức thi công xây dựng công trình trong điều kiện có các ràng buộc về mặt kinh tế, xã hội, an toàn lao động cho con người và bảo vệ môi trường
ELO9: Lựa chọn mô hình, giải pháp phù hợp để thực hiện và vận hành công trình trong điều kiện có các ràng buộc về mặt kinh tế, xã hội, an toàn lao động cho con người và bảo vệ môi trường. 9.1 Chọn lựa mô hình quản lý công trình xây dựng thỏa mãn các yêu cầu kỹ thuật, kinh tế, môi trường, xã hội và bền vững.
9.2 Chọn lựa giải pháp phù hợp để quản lý vận hành công trình xây dựng như giám sát, bảo trì, sửa chữa hoặc nâng cấp.
9.3 Phân tích các sản phẩm xây dựng để vận dụng và phát triển kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng
Thái độ:
ELO10: Tuân thủ các trách nhiệm, đạo đức chuyên môn nghề nghiệp xây dựng, thể hiện tinh thần phục vụ cộng đồng, cống hiến cho xã hội. 10.1 Tuân thủ các nguyên tắc an toàn nghề nghiệp. Có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng quyền tác giả.
10.2 Có phẩm chất đạo đức tốt, hiểu biết và tuân thủ pháp luật
10.3 Ý thức sẵn sàng tham gia các công tác chuyên môn phục vụ cộng đồng xã hội
 
ELO11: Xác định được nhu cầu và khả năng học tập suốt đời, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. 11.1 Lập kế hoạch tự học nhằm đề xuất các giải pháp sáng tạo giải quyết các vấn đề chuyên ngành.
11.2 Tự khởi nghiệp với vai trò tư vấn đầu tư, thiết kế, thi công, quản lý dự án các công trình xây dựng.