KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Đăng ký môn học tương đương, thay thế

Ngày đăng: 25/05/2017 21:33 | Xem: 931
Từ học kỳ I, năm học 2017 - 2018, sinh viên đăng ký môn học qua hệ thống mạng. Do đó, những sinh viên có nhu cầu học các môn học tương đương, thay thế phải có đơn (theo mẫu của phòng Đào tạo) và được phê duyệt của phòng Đào tạo thì mới được đăng ký môn học.
Đơn được tập hợp theo lớp và gửi về văn phòng khoa. (Hạn chót : ngày 01/7/2017)