KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Mục tiêu đào tạo

Ngày đăng: 08/09/2020 09:14 | Xem: 1638
1. Mục tiêu chung:
Đào tạo Kỹ sư Xây dựng có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức, kỹ năng thực hành, năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực xây dựng
dân dụng và công nghiệp; có sức khỏe; có khả năng sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với môi trường làm việc; có ý thức phục vụ nhân dân.
2. Mục tiêu cụ thể:
PO1: Vận dụng kiến thức cơ bản về một số ngành khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhằm đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và
khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
PO2: Sử dụng các kiến thức kỹ thuật cơ sở ngành và chuyên ngành để phát hiện, giải quyết các vấn đề liên quan đến thiết kế và thi công trong các công trình xây
dựng.
PO3: Thích nghi với sự thay đổi của môi trường làm việc, phối hợp làm việc nhóm hiệu quả; khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học trong thực hành nghề nghiệp.
PO4: Ứng biến trong xử lý các tình huống và kỹ năng giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực xây dựng theo yêu cầu, mục tiêu đặt ra.
PO5: Thể hiện nhận thức về trách nhiệm công dân, đạo đức nghề nghiệp, sự cần thiết và khả năng học tập suốt đời.