KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Về việc đăng ký thực hiện đồ án tốt nghiệp ngành kỹ thuật xây dựng (hệ chính qui) HK I năm học 2017-2018

Ngày đăng: 04/07/2017 13:45 | Xem: 1138
Nhằm thực hiện tốt kế hoạch thực hiện đồ án tốt nghiệp (hệ chính qui) HK I năm học 2017-2018, khoa Kiến trúc - Xây dựng thông báo đến các sinh viên ngành kỹ thuật xây dựng, cụ thể như sau:
+ Về đăng ký nhận thực hiện đồ án tốt nghiệp:
   - Đối với các lớp đại học (khóa 2011, 2012) và cao đẳng (khóa 2012, 2013): đăng ký theo mẫu và gửi về văn phòng khoa, hạn chót ngày 14/7/2017
   - Đối với các lớp đại học khóa 2013: khoa đăng ký theo danh sách được sinh viên đủ điều kiện nhận đồ án tốt nghiệp.
+ Về đăng ký giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp và loại hình đề tài:
   - Sinh viên đăng ký theo mẫu và gửi về văn phòng khoa, hạn chót ngày 21/7/2017
Sinh viên tải các biểu mẫu đăng ký tại mục biểu mẫu của trang web khoa.Những trường hợp đăng ký trễ hạn sẽ không được xem xét giải quyết. Mọi thắc mắc về đồ án tốt nghiệp, sinh viên liên hệ thầy Lê Trần Minh Thảo để được hướng dẫn, giải quyết.