KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Tham luận hội thảo: Giải pháp phát triển nhà ở đáp ứng gia tăng dân số 1 triệu người sau mỗi 5 năm ở thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2035

Ngày đăng: 08/03/2021 10:32 | Xem: 328
Tham luận hội thảo: Giải pháp phát triển nhà ở đáp ứng gia tăng dân số 1 triệu người sau mỗi 5 năm ở thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2035