KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Từ thành phố thông minh đến thành phố bền vững: Nội hàm, đặc điểm và tiêu chí

Ngày đăng: 08/03/2021 11:21 | Xem: 423
Nguyễn Quang Giải (2018). "Từ thành phố thông minh đến thành phố bền vững: Nội hàm, đặc điểm và tiêu chí", Tạp chí Xây dựng Việt Nam số 0866-8762.