KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Lĩnh vực tính toán kết cấu

Ngày đăng: 12/07/2017 22:31 | Xem: 1608
+ AN ANALYTICAL SOLUTION FOR VIBRATION AND BUCKLING ANALYSIS OF FUNCTIONALLY GRADED SANDWICH BEAMS WITH VARIOUS BOUNDARY CONDITIONS -Nguyen Ba Duy (Abstract)
+ Dao động tự do của tấm dựa trên lý thuyết biến dạng cắt bậc 1 đơn giản sử dụng phương pháp không lưới- Nguyễn Ngọc Hưng (Abstract)
GIẢM RUNG ĐỘNG CHO SÀN THỂ THAO SỬ DỤNG HỆ ĐIỀU CHỈNH KHỐI LƯỢNG (TMD): PHÂN TÍCH MÔ HÌNH SỐ - Đỗ Thị Ngọc Tam (Abstract)
+ THIẾT KẾ DẦM CAO BÊ TÔNG CỐT THÉP BẰNG MÔ HÌNH GIÀN ẢO - Trần Đăng Bảo (Abstract)
+ PHÂN TÍCH ỨNG XỬ UỐN CỦA DẦM BÊ TÔNG CỐT THÉP CÓ XÉT SỰ TƯƠNG TÁC BÊ TÔNG VÀ CỐT THÉP BẰNG ANSYS- Trần Đăng Bảo (Abstract)
+ SỰ BẤT CẬP TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH ĐỘ LÚN LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIẢI PHÁP THIẾT KẾ CHO KHU ĐÔ THỊ VÀ CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG TRÊN NỀN ĐẤT YẾU - Lê Thành Trung (abstract)