KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

Từ thành phố thông minh đến thành phố bền vững: Nội hàm, đặc điểm và tiêu chí

Nguyễn Quang Giải (2018). "Từ thành phố thông minh đến thành phố bền vững: Nội hàm, đặc điểm và tiêu chí", Tạp chí Xây dựng Việt Nam số 0866-8762.

Đô thị hoá và mô hình phát triển bền vững đô thị Bình Dương

Nguyễn Quang Giải (2018). "Đô thị hoá và mô hình phát triển bền vững đô thị Bình Dương", Tạp chí Khoa học - Xã hội thành phố Hồ Chí Minh số 9.

Đặc điểm lao động Việt Nam hiện nay

Nguyễn Quang Giải (2018). "Đặc điểm lao động Việt Nam hiện nay", Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ số 1859-2333

Phát triển đô thị bền vững có sự tham gia của cộng đồng

Nguyễn Quang Giải (2017). "28. Phát triển đô thị bền vững có sự tham gia của cộng đồng", Tạp chí Quy hoạch đô thị số 29.

Chênh lệch về mức sống dân cư qua dữ liệu các cuộc điều tra mức sống hộ qia đình Việt Nam (2006-2014)

Nguyễn Quang Giải (2017). "Chênh lệch về mức sống dân cư qua dữ liệu các cuộc điều tra mức sống hộ qia đình Việt Nam (2006-2014)", Tạp chí Khoa học - Xã hội thành phố Hồ Chí Minh số 9

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN